כתובת למשלוח מכתבים - ת.ד.36686, תל-אביב 61366

טלפון 8982694 - 09   פקס  8941158 - 09 שלח מייל

מרכז בינלאומי לחינוך לחברה רב-תרבותית