מעבר למחסומים - סמינר בינלאומי

:רקע
.מדינות העולם - במיוחד הארצות המפותחות - לובשות בתקופתנו אופי יותר ויותר רב-תרבותי
יכולת קיום ביחד, מתוך כבוד הדדי ושת"פ על בסיס שוויון אמת בין קבוצות אתניות, לאומיות, תרבותיות ודתיות החיות זו לצד זו במסגרת אותה מדינה, מהווה כיום את אחד האתגרים הגדולים ביותר של החברה האנושי
מבחחינה זו מדינת .ישראל אינה יוצאת דופן, אולי להפך: אופיה הרב-תרבותי מטביע את חותמו על כל תחומי
חיינו

בין השסעים החברתיים השונים בישראל, בולטים היחסים המתוחים בין יהודים וערבים, אזרחי המדינה. מתח זה מקורו הן ביחס הקיים ברוב מדינות העולם בין רוב למיעוט והן בסכסוך הממושך בין מדינת ישראל לעם הפלסטיני, שאזרחיה .הערבים מהווים חלק ממנו

בניית גשרים מעל תהום החשדנות, הפחד והאיבה הקיימים בין יהודים וערבים במדינת ישראל, הינה כורח עליון לקיומה ועתידה של החברה הישראלית. יחד עם זאת המתח הזה הינו דוגמה מייצגת בלבד למתחים דומים הקיימים ברובם המוחלט של ארצות תבל. גם אם בסיס המתח שונה מארץ לארץ ומחברה לחברה (לעיתים מקורו ביחסים בין אוכלוסיה ילידית למהגרים, לעיתים בין קבוצות אתניות ותיקות החיות זו לצד זו) , התופעה עצמה הינה אוניברסאלית. פתרונה .מהווה תנאי להתקדמות ולפריחה של החברה כולה

"הפרויקט "מעבר למחסומים

מטרות: להביא פעילי עמותות צעירים ישראלים ופלסטינים לידי מפגש ושתוף פעולה בינם לבין עצמם, וכן עם פעילים .מארצות שבהן קיים סכסוך אתני ממושך, במסגרת סמינר בינלאומי אשר יימשך שבוע ימים
.הסמינר יכלול פעילויות לימודיות וחברתיות, סדנאות וסיורים לימודיים ומפגש עם אוכלוסיה יהודית וערבית בישראל

:אמצעים: הפעילויות הלימודיות יכללו הרצאות, דיונים וסדנאות, בהם ילמדו המשתתפים הצעירים
להכיר זה את זה, ידונו בשוני שביניהם מבחינה אישית, תרבותית ולאומית. תוך כדי הכרת השוני ינסו לבחון את המכנה - .המשותף, את האינטרסים המשותפים וכן דרכים שונות לשיתוף פעולה בונה בעתיד
יקבלו פרספקטיבה נכונה על בעיותיהם, באמצעות השוואה עם בעיות דומות בארצות אחרות, מהם יבואו שאר - .המשתתפים
.במסגרת הסמינר יושם דגש על לימוד נושא היחסים בין יהודים וערבים במדינת ישראל ובמזה"ת -
.המשתתפים ירכשו כלים בסיסיים לפתרון קונפליקטים בדרכי שלו -
.יידונו תפקידיהם של פעילי ארגונים לא ממשלתיים בבניית גשרים בין-תרבותיים -


:מסגרת הפרויקט
.ארבעה ימים של סדנאות, דיונים והרצאות
.יומיים סיור לימודי ומפגשים עם ארגונים ופעילים ברחבי הארץ


:נושאים ללימוד ודיון
.חברה רב-תרבותית. מתחים וקונפליקטים בין הקבוצות המרכיבות אותה -
    .יתרונות וחסרונות של מגוון תרבותי
   .פתרון קונפליקטים בדרכי שלום
יחסי יהודים וערבים בישראל: א - כמרכיב בבעיות הנובעות מהיותה של ישראל חברה רב-תרבותית -
                                             .ב -  כמרכיב בסכסוך היהודי-ערבי בכלל והישראלי - פלסטיני בפרט
                                             .ג -  שורשי הקונפליקט ומרכיביו
.דוגמה לקהילה רב-תרבותית בישראל.  כיצד לקיים חיים משותפים ושתוף פעולה מתוך כבוד הדדי ובדרכי שלום -
שורת מפגשים עם ארגונים ועמותות הפועלים להידברות בין קבוצות תרבותיות שונות - בייחוד בין יהודים וערבים -
   .מפגשים אלה ייערכו בחיפה, יפו וירושלים

:תוכנית חנוכית
.היכרות אישית ותרבותית בקבוצות קטנות -
. היכרות עם מרכיבי הסכסוך היהודי - ערב י -
.יחסי יהודים - ערבים בישראל. היסטוריה והמצב הנוכחי. הקונפליקט הישראלי – פלסטיני -
.היחסים בין יהודים וערבים, כמרכיב ביחסי הקבוצות התרבותיות השונות המרכיבות את החברה הישראלית -
.לימוד הקונפליקטים הלאומיים, אתניים ותרבותיים בארצות, מהן משתתפי הפרויקט באים -
.סוגים שונים של קונפליקט. דמיון ושוני. דיון בהתמודדות איתם -
.לאומיות ולאומנות בראשית המאה ה- 21 -
.יחסי רוב ומיעוט בחברות רב-תרבותיות. דרכים לדיאלוג בין-תרבותי -
.תפקיד ארגוני החברה האזרחית בהתמודדות עם מצבי קונפליקט בין-תרבותי בחברה רב-תרבותית -


.מארצות המזה"תמספר משתתפים: 30 . מחציתם מארצות הקהיליה האירופית ומחציתם מישראל ו