שיח נשות חינוך בין-תרבותי למען השלום
קורס אקדמי סמסטריאלי

:מטרה
.לאפשר לסטודנטיות ישראליות, ערביות ויהודיות, ליצור דיאלוג פתוח לגבי זהותן, מקומן ותפקידן בחברה בה הן חיות דיאלוג זה יוכל לאפשר למשתתפות בירור מעמיק של תפיסותיהן ורגשותיהן - ומתוך כך גם לפתח אפשרויות לפעילות :במסגרות שונות בהן הן פועלות - אפילו ליצור מסגרות ודרכי פעולה חדשות משלהן. מטרות הפרויקט אם כן
ליצור העצמה בקרב המשתתפות ובניית דגם לאורח חשיבה ופעולה נשית משותפת, למרות הקונפליקט הלאומי בתוכו .אנו חיים

בכוונתנו לגבש במערכת החינוך הישראלית, סוכנות לשינוי חברתי, דרך שינוי נורמות וערכים קיימים. בכוונתנו להשיג :מטרה זו באמצעות
היכרות אישית בין בנות שתי הקבוצות  -
רכישת היכרות בסיסית ומודעות לתרבותן של בנות הקבוצה האחרת  -
מודעות לפלורליזם התרבותי בתוך כל קבוצה והיכרות בסיסית עם מגוון זה  -
הורדת רמת הדעות הקדומות והסטראוטיפים בכל קבוצה כלפי הקבוצה האחרת -
הפנמת תחושות כבוד והערכה כלפי תרבותה ומסורתה של הקבוצה האחרת -
ללמוד ולהבין את עמדתן של בנות הקבוצה האחרת כלפי סוגיות שונות בחייהן היומיומיים, כגון מעמדן כנשים צעירות     בחברתן, פתרון קונפליקטים בדרכי שלום בכל תחומי החיים, האינטרסים המשוריינים של הקבוצה האחרת, יחסי יהודים     וערבים במדינת ישראל, ישראל כחברה רב-תרבותית 
לרכוש כלים חברתיים ותרבותיים אשר יאפשרו לכל משתתפת לתפקד ברמה מתקבלת על הדעת בבואה במגע עם -  החברה האחרת 
הגברת נכונות המשתתפות להפיץ את המסר של דו קיום ושתוף פעולה מתוך כבוד ושוויון, קבלת הפלורליזם מתוך - סובלנות ופתרון קונפליקטים בדרכי שלום, הן בקשרים עם הקבוצה האחרת והן בחיי היומיום בתוך חברתן הן -
רצון ונכונות להיפגש שוב -

:יעדים
. ליצור בקרב סטודנטיות ישראליות, ערביות ויהודיות, העמקה בהבנת המושג "נשיות" ובכוח הטמון בו  -
להביא סטודנטיות  יהודיות וערביות לידע ולהבנה את תרבותן והווייתן של בנות שיחן, ללמוד על ההבדלים החברתיים - .והתרבותיים, תוך כבוד הדדי וכן לאתר ולטפח את מירב המכנה המשותף ביניהן  
לגבש גרעין קשה של מנהיגות צעירות יהודיות וערביות המוכנות ונכונות לחיים של דו-קיום ושתוף פעולה המבוססים על - .שוויון מלא, כבוד הדדי וסובלנות 
להעניק  כלים למשתתפות הפרויקט לשימוש בהם תוכלנה להשתמש במגעיהן העתידיים עם בנות העם השני וכן יוכלו - .לשמש אותן בפעילותן בתוך קהילותיהן הן  

:מתודות
.לימודים אקדמיים, בהם ישולבו הרצאות עם סדנאות דינאמיות לעיבוד והפנמה של החומר הנלמד

:פרשיות לימוד
תהליכי סוציאליזציה בחברות שונות. סוציאליזציה לתפקידי המינים בחברה -
התפתחות הזהות האישית, המינית, והלאומית -
אגוצנטריות ואתנוצנטריות – כתהליכים פסיכולוגיים וסוציולוגיים -
?קסנופוביה - הפחד מפני זרים? האם זה הכרחי -
אלימות בחברה בכלל, ואלימות כלפי-נשים: תהליכים שמעודדים תוקפנות  לעומת תהליכים חוסמי- תוקפנות -
?דעות קדומות, סטריוטיפים, וכיצד ניתן לשנותם -
חינוך לרב-תרבותיות. השפעת תהליכים חינוכיים פורמליים ובלתי-פורמליים בעיצוב היחס כלפי הזר והשונה -
מבנה החברה בישראל: הקונפליקט הישראלי-פלסטיני והשלכותיו -
כוח נשיי: מקומן ותפקידן של נשים בחברה, בדת, ובחיי-הרוח -
כיצד לעודד הפנמת ערכים של: רעות ואחווה, קבלת השונה והזר, שוויוניות, ושלום. (תיתכן הזמנת אנשי-רוח ואנשי -(דת, כמרצים אורחים 
מודלים/פרוייקטים לקירוב לבבות בין בני תרבויות שונות במקומות אחרים בעולם -
יישום פרוייקטים לקידום של דו-קיום בשלום ביחסי יהודים-ערבים -
 
:מתכונת השעורים
.א. כל מיפגש שבועי יהיה בן 4 שעות לימוד
:ב. כל מיפגש יחולק לשני חלקים
חלק ראשון – שעתיים (אקדמיות) של תכנים תיאורטיים   
חלק שני: שעתיים (אקדמיות) של תהליכים חווייתיים בסדנא   

:דרישות הקורס

.נוכחות ב- 80% מהשעורים -
קריאת חומר קריאה, במקביל לתיאוריות שיידונו במהלך השעורים, והגשת דו"חות קריאה ותרגילים אחרים בהתאם - .לצורכי השעור  
הגשת עבודת גמר ובה הצעת פרוייקט להתערבות ו/או רעיונות ברי-יישום לקידום רעיון דו-הקיום בשלום ביחסי - יהודים ערבים בישראל. נושאים לדוגמא לעבודת גמר: תרומת הדתות ליחסי-אנוש בין אדם לרעהו, אידיאולוגיות   והשלכותיהן על היחס כלפי הזר, תוכניות לימוד ייעודיות, הפעלה של קבוצות מעורבות, תוכניות לימודים, ועוד -